logo

Β’ Κυκλος – εργαστήριο performance/ live art* με την Άννα Τζάκου

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

[for English please scroll down]

Ξεκινάμε το B’ κύκλο του εργαστηρίου με ένα εντατικό διήμερο το Σάββατο στις 12 και την Κυριακή στις 13 Ιανουαρίου.

Το μάθημα του εργαστηρίου χωρίζεται σε τρία μέρη:

ατομικό και ομαδικό training (προετοιμασία του περφορμερ)

συνθετικά εργαλεία ( ή εργαλεία αποδόμησης)

ατομικές θεματικές/ αναζητήσεις

Στον πρώτο κύκλο εστιάσαμε στην προετοιμασία του περφορμερ:
συγχρονισμός σώματος,νου, χωρου
δουλεύω χωρίς να γνωρίζω
διαίσθηση, παρόρμηση, συνειρμός, εικόνα.
δημιουργώ στο χώρο απο θέση ανταπόκρισης .

Παρουσιάσαμε ο ένας στον άλλον δουλειά εξετάζοντας τη διαδικασία του work in progress, του τελειωμένου έργου καθώς και του παίρνω και δίνω feedback.

Στο δεύτερο κύκλο θα εξερευνήσουμε συγκεκριμένα δομικά στοιχεία
όπως installation και performance installation, multimedia, συμμετοχικό συμβάν, υλικότητα, κείμενο, φαγητό κ.λ.π.
δημιουργώντας έργο κάθε φορά επιτόπια, σε παρόντα χρόνο και μέσα απο μια θέση μη-νευρώσης.

Τέλος το εργαστήριο αποτελεί έναν ασφαλή χώρο όπου ο κάθε ένας/ μία έχει την δυνατότητα να διερευνήσει ένα προσωπικό ζητούμενο παραστατικής πρακτικής. Μπορεί να παρουσιάζει κομμάτια δουλειάς ή να μιλάει για τη διαδικασία του.

Ο κύκλος αυτός περιλαμβάνει 16 μαθήματα και θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Απριλίου.

Ποιός: Συντονίζει και καθοδηγεί η Άννα Τζάκου.
Πού: Quilombo centro cultural
Πότε: Σάββατο και κάθε Σάββατο στις 12-3μμ
Κόστος: 55 ευρώ μηναία συνδρομή/ 15 ευρώ drop in

περισσότερες πληροφορίες στό atzakou@gmail.com,

*με τον όρο performance/ live art εννοώ οποιαδήποτε ‘ζωντανή’ δράση με παρουσία κοινού η οποία, ανάλογα κάθε φορά με τα δομικά της στοιχεία μπορεί να προσδιοριστεί ως παράσταση θεάτρου, χορού, εικαστικού περιβάλλοντος (installation), κοινοτικού παραστασιακού συμβάντος (community-based performance) κ.ο.κ.

photo from the durational performance Never Closed Action #1: Kronstadt at Athens Bienale 2011 Monodrome

Η Άννα Τζάκου είναι περφόρμερ και σκηνοθέτης. Σπούδασε υποκριτική στη Θεσσαλονίκη και τεχνικές της σύγχρονης performance στην Αμερική (Naropa University, Boulder, CO). Απέκτησε διδακτορικό στις παραστατικές πρακτικές (PhD in performance practice) με τίτλο: Γεωποιητική, μια θεατρική μεθoδολογία εσυνυνειδητότητας για το τοπίο στο πανεπιστήμιο του Exeter (UK).Έχει εξειδικευτεί σε μεθόδους somatic κινησιολογίας, psychophysical actor training και κινητικού και διαλογιστικού αυτοσχεδιασμού. Ως performer, movement trainer και σκηνοθέτης έχει εργασθεί σε θεατρικές παραγωγές/ performances του Φεστιβάλ Αθηνών, της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, της Athens Biennale, του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος Αθήνας και του Αρχείου Καβάφη στο Ίδρυμα Ωνάση. Το 2012 συστήνει την ομάδα Geopoetics με την οποία επινοεί/ σκηνοθετεί παραστάσεις τόσο σε αστικούς χώρους όσο και σε φυσικά τοπία.Τμήματα της έρευνά της έχουν εκδοθεί στην Αμερική (Dancing with Dharma ed. Jarrison Blume, NC: McFarland, 2016) και παρουσιασθεί σε συνεδρια παραστατικών πρακτικών (Huddersfield, Αθήνα), walking και site-specific performance (Falmouth, Αθήνα, Leeds), γεωγραφίας και αρχιτεκτονικής (Cardiff, Αθήνα). Παράλληλα έχει διδάξει σεμινάρια actor training, κίνησης και διαλογισμού σε θεατρικές ομάδες, πολιτιστικούς χώρους και στο Drama Department στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ.

We start the B cycle of the laboratory with a two-day intensive weekend on Saturday 12 and Sunday 13 January.

The course is structured in three parts:
individual and group training (preparation of the performer)
compositional tools (or tools of deconstruction)
individual themes / research

During the first circle, we focused on the preparation of the performer:
body, mind, space synchronization
working without knowing
intuition, impulse, association, image.
Creating from a place of responding and not doing

We presented each to other work in progress, finished projects as well as we practiced in giving and receiving feedback.

In this cycle of meetings, we will explore specific compositional genres
such as installation and performance installation, multimedia, participatory event, materiality, text, food, etc.
with the aim to create work every time on the spot, with the present time and from a place of contemplation.

Finally, the laboratory creates a safe space where one could explore a personal performance practice research question by showing work or discussing about his process.

This cycle includes 16 lessons and will run until April 20th.

Who: guides and facilitates Anna Tzakou.
Where: Quilombo centro cultural
When: Saturday and every Saturday at 12-3pm
Cost: € 55 monthly fee / € 15 drop in

more information at atzakou@gmail.com,

* with the term performance / live art I mean any ‘live’ action with the presence of an audience that, depending on its structural elements, can be defined as a theatre performance, dance, art, community-based performance and so on.

photo from the durational performance Never Closed Action # 1: Kronstadt at Athens Bienale 2011 Monodrome

Anna Tzakou is a theatre deviser, performer and academic. She studied acting in Thessaloniki and contemporary performance in the United States (Naropa University, Boulder, CO). She holds a PhD in Performance Practice entitled: Geopoetics, a mindfulness (sati) site-specific performance practice, from the University of Exeter (UK), where she integrates principles of Buddhism and Geography with American and European methods of post-modern theater in order to create a body-landscape performance practice methodology. She has been specialized in somatics, psychophysical actor training and meditation as/ in improvisation. As a performer, movement trainer and director she has worked in theatrical productions / performances for ATHENS & EPIDAURUS FESTIVAL, Onassis Cultural Centre, Athens Biennale, Athens Ancient Drama Festival and Cavafy Archives Onassis Foundation. In 2012 she introduces performance group Geopoetics, where she devises performances for urban and rural landscapes (see below). She has been honored with the Fulbright and Onassis scholarships and funded by the Koukoufli and Geronteli foundations. Her studies have been published in the USA (Dancing with Dharma ed. Jarrison Blume, NC: McFarland, 2016) and presented at conferences of performance practice (Huddersfield, Athens), walking and site-specific performance (Falmouth, Athens, Leeds), and architecture (Cardiff, Athens). At the same time, she has taught actor training, movement and meditation seminars at theatre and cultural venues and Drama Departments. http://eprofile.exeter.ac.uk/annatzakou/